Krzysztof Tchórzewski ministrem bez teki

16 listopada 2015, 14:07

W Pałacu Prezydenckim odbyło się dzisiaj uroczyste zaprzysiężenie desygnowanej na premiera Beaty Szydło oraz członków jej gabinetu. W związku z koniecznymi zmianami legislacyjnymi Krzysztof Tchórzewski został tzw. ministrem bez teki - resort energii zostanie formalnie utworzony w nieco późniejszym terminie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, resorty tworzone są w oparciu o działy administracji rządowej, określone w zmienianej wielokrotnie ustawie z dnia 4 września 1997 roku. Są to: administracja publiczna; budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; budżet; finanse publiczne; gospodarka; gospodarka morska; gospodarka wodna; instytucje finansowe; informatyzacja; członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna; łączność; nauka; obrona narodowa; oświata i wychowanie; praca; rolnictwo; rozwój wsi; rozwój regionalny; rynki rolne; rybołówstwo; Skarb Państwa; sprawiedliwość; szkolnictwo wyższe; transport; turystyka; środowisko; rodzina; sprawy wewnętrzne; wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; zabezpieczenie społeczne; sprawy zagraniczne; zdrowie.

Do Ministerstwa Energii miałyby zostać przeniesione niektóre kompetencje resortu gospodarki: "funkcjonowanie krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad funkcjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju" oraz "działalność związana z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju". Kłopot polega jednak na tym, że takiego rozwiązania (wyszczególnienia z istniejącego działu pewnego zakresu zadań i utworzenia wyłącznie na tej bazie nowego ministerstwa) nie przewidują obowiązujące przepisy. Dlatego właśnie konieczna jest najpierw nowelizacja ustawy i utworzenie działu, w którym znajdą się najważniejsze kompetencje nowego resortu.

Zobacz także: Czyżewski: Potrzebna zmiana „horyzontu rozwoju” polskiej energetyki

Zobacz także: Woźniak: Górnictwo: 1,7 mld zł straty po trzech kwartałach

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24