Gazyfikacja wyspowa szansą dla "Polski lokalnej"

31 sierpnia 2018, 09:27
8988eea7-43af-4798-8323-763c1c165e67
Fot. www.psgaz.pl

Przysłuchując się dyskusjom poświęconym sektorowi gazowemu w Polsce z łatwością można odnieść wrażenie, że jego jedyne wyzwania związane są z kwestiami natury międzynarodowej. W rozważaniach o realizacji ogromnych projektów oraz zapobieganiu innym zupełnie ginie perspektywa indywidualnych odbiorców. Ten trend stopniowo ulega jednak zmianie m.in. za sprawą działań Polskiej Spółki Gazownictwa.

Przez wiele lat gazyfikacja tzw. Polski lokalnej była trudna lub wręcz niemożliwa. Na przeszkodzie stawały uwarunkowania geograficzne, braki infrastrukturalne i technologiczne, szkodliwe przepisy, trudność w dostępie do surowca, czy nawet stanowisko mieszkańców. W efekcie ok. 40% powierzchni naszego kraju jest gazową „białą plamą”. To zjawisko wyjątkowo niekorzystne zarówno z punktu widzenia środowiska naturalnego, jak i rozwoju lokalnych społeczności - trudno bowiem oczekiwać np. przemysłowych inwestycji w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci.

W ostatnich tygodniach odbyliśmy szereg rozmów z przedstawicielami niewielkich jednostek samorządu terytorialnego, którzy podkreślają, że dla wielu z nich możliwość korzystania z gazu ziemnego byłaby momentem przełomowym. Aktywizacja rynku pracy, zwiększenie atrakcyjności uzdrowisk, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, przyciągnięcie inwestorów - to korzyści najczęściej wymieniane przez włodarzy poszczególnych gmin.

Istnieje spora szansa, że w stosunkowo niedługim horyzoncie czasowym ta wysoce niekorzystna sytuacja ulegnie zmianie. 25 stycznia 2018 roku, prezes URE i PSG uzgodnili projekt “Planu Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2018-2022”. Tylko w ciągu najbliższych dwóch lat operator zamierza wydać 2,86 mld zł z przeznaczeniem na: budowę nowych i modernizację istniejących sieci dystrybucji gazu, przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą rozwojowi sieci dystrybucyjnej gazu, jak np. łączność, pomiary, teleinformatyka oraz gazyfikację terenów niezgazyfikowanych – szczególnie istotną z punktu widzenia tego tekstu. W perspektywie najbliższych 6 lat poziom inwestycji ma osiągnąć 11 mld zł.

Jeśli za kilka lat badacz, analityk lub dziennikarz pokusi się o napisanie pracy pt. „Historia gazyfikacji Polski”, to z pewnością poczesne miejsce zajmie w niej moment, w którym do komercyjnego użytku oddany został terminal LNG w Świnoujściu. Jego istotna rola polega nie tylko na tym, że stanowi element procesu dywersyfikacji dostaw, ale również na pośrednim wpływie na sytuację wspomnianej już Polski lokalnej. Gazoport pozwolił nam uzyskać dostęp do potężnych wolumenów skroplonego gazu ziemnego, który jest niezwykle istotny w planach PSG. Dotyczą one gazyfikacji m.in. tych regionów, które ze względu na trudny teren, albo stosunkowo niewielką liczbę potencjalnych odbiorców, nie mogą liczyć na podłączenie do sieci - budowa gazociągu w takich warunkach jest na chwilę obecną po prostu nieopłacalna.

Rozwiązaniem, na które stawia w tej materii PSG jest tzw. gazyfikacja wyspowa, polegająca na budowaniu mikrosystemów składających się ze stacji regazyfikacyjnej oraz kilku - kilkudziesięciu kilometrów rurociągów rozprowadzających surowiec. „Liczne doświadczenia zarówno krajowe (m.in. związane z projektem PESO), jak i światowe potwierdzają, że inwestycje w stacje regazyfikacyjne są skutecznym sposobem zaopatrzenia region w gaz ziemny. Warto podkreślić, że po uruchomieniu dostaw gazu skroplonego przez terminal LNG w Świnoujściu, obserwuje się wzrost zainteresowania budową stacji regazyfikacyjnych, przy czym budowa stacji regazyfikacyjnej w danym regionie niekoniecznie musi wykluczać budowy połączenia gazociągowego w dalszej perspektywie czasowej – o tym ostatecznie decydować będzie dynamika wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny. Budowa stacji regazyfikacyjnej skroplonego gazu z reguły cechuje się krótszym czasem w porównaniu do wybudowania połączenia gazociągowego. Jest to istotne w odniesieniu do wielu gmin woj. podlaskiego, które od wielu lat oczekują na dostęp do gazu ziemnego” - mówił w rozmowie z Energetyka24 dr Mariusz Ruszel z Politechniki Rzeszowskiej.

„PSG podpisała 502 listy intencyjne z 313 gminami, zainteresowanymi odbiorem błękitnego paliwa. W latach 2018-2021 chcemy postawić 45 stacji” - deklarował jakiś czas temu prezes PSG. Wielkim atutem tego typu inwestycji jest fakt, że oprócz znacznego obniżenia kosztów, udaje się również skrócić czas realizacji. Przedstawiciele PSG deklarują, że przy sprzyjających warunkach budowa stacji regazyfikacyjnej może zamknąć się w 6-9 miesiącach, podczas których realizowane mogą być także inne prace - związane choćby z siecią dystrybucyjną. W przypadku budowy gazociągów czas ten ulega kilkukrotnemu wydłużeniu.

W jednej z wcześniejszych analiz wskazywaliśmy, że utrudnieniem w realizacji ambitnych planów związanych z gazyfikacją mogą być bariery administracyjne. Wśród tych, na które najczęściej zwracają uwagę eksperci znajdują się m.in. następujące kwestie: brak natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych, długie terminy wnoszenia zastrzeżeń, odwołań i skarg, długotrwały proces wprowadzania inwestycji liniowych do MPZP, możliwość stwierdzenia nieważności wydanych decyzji, czy wreszcie długi okres pozyskiwania gruntów pod inwestycję.

Reasumując – gazyfikacja wyspowa jest rozwiązaniem korzystnym i perspektywicznym. Z jednej strony pozwoli dostarczyć surowiec do regionów, które dotychczas cierpiały na jego brak, z drugiej będzie wspierała optymalizację kosztów funkcjonowania terminalu LNG. Tym bardziej, że plany jego rozbudowy zakładają umożliwienie transportu intermodalnego znacznych ilości LNG, zaś sama technologia, o którą oparte są stacje regazyfikacyjne, w zgodnej opinii ekspertów, będzie się rozwijać w szybkim tempie.

KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Z branży
niedziela, 2 września 2018, 15:20

żeby to zrobić i zredukować białe plamy muszą być fachowcy do pracy, po ostatnich wdrożonych programach PDO w PSG zatrudnienie zmniejszyło się o ponad 2 tyś osób nietędy droga..