Senat za szybszym eliminowaniem zagrożeń związanych ze smogiem

26 czerwca 2019, 17:11
factory-613319_1920
Fot. Pixabay
Energetyka24
Energetyka24

Senat nie wniósł poprawek do ustawy, która ma przyspieszyć proces wyeliminowania zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza m.in pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5 oraz benzopirenem. Nowela wykonuje też wyrok TSUE ws. niespełniania przez Polskę wymogów dot. jakości powietrza.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 63 senatorów, 12 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowela Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym trafi do podpisu prezydenta.

Głównym celem noweli jest przyspieszenie procesu wyeliminowania zagrożeń związanych z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza na większości obszarów Polski. Dotyczy to przede wszystkim przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 10, pyłu PM 2,5, dwutlenku azotu oraz poziomu docelowego benzopirenu.

Nowe prawo wykonuje też postanowienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 lutego 2018 r. ws. niespełniania przez Polskę wymogów określonych w dyrektywie w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Wyrok TSUE dotyczył zaobserwowanych przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłów PM 10 w latach 2008-15. Stwierdził on, że nie podejmowano odpowiednich działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza zmierzających do zapewnienia by okres występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych dla stężenia pyłów PM 10 w powietrzu był możliwie jak najkrótszy.

Nowela skraca o trzy miesiące czas na opracowanie i przedstawienie do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast, projektu uchwały dot. planu ochrony powietrza (POP). Taki sam termin dotyczy terminu opracowania i zaopiniowania dla wójtów projektu uchwały ws. planu działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, informowania dla smogu.

Plany ochrony powietrza będą przygotowywane przez marszałków województw i przyjmowane przez sejmiki.

Nowe przepisy przewidują, że zarząd województwa będzie musiał także monitorować realizację działań naprawczych na szczeblu gminnym i powiatowym wskazanych w planach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych. Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego będą musiały też informować mieszkańców o przekroczeniach norm jakości powietrza.

Nowelizacja stanowi ponadto, że zarządy województw będą musiały co roku (do 31 marca) przekazywać sprawozdanie ze swoich działań antysmogowych Ministrowi Środowiska oraz wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska. Obecnie muszą to robić co trzy lata.

jw/PAP

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
MacGawer
środa, 26 czerwca 2019, 23:12

"Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego będą musiały też informować mieszkańców o przekroczeniach norm jakości powietrza." Po co serwować musztardę po obiedzie? Dzisiaj w wielu miejscowościach przekroczono poziom informowania o stężeniu ozonu. Jak dobrze pójdzie jutro gdzieniegdzie będzie krótka wzmianka, że dzień wcześniej było toksyczne powietrze. Ale jutro wszędzie ma być czysto... W czym to pomoże osobom którym z powodu braku informacji pogorszyło sie zdrowie? Nawet krótkotrwałe oddychanie powietrzem o tak dużej zawartości ozonu jest bardzo szkodliwe. Informacje powinny być podawane z wyprzedzeniem, tak zrobił Urzęd Wojewódzki w Katowicach. Na szczęście dla mieszkańców Śląska nie było tam przekroczeń, najgorzej było tuż przy niemieckiej granicy.

Tweets Energetyka24